"Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2017" Şartnamesi"

Tanımlar 
Bu şartname ve ekleri olan Seçici Kurul Yönetmeliği’nde;
Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi (KÜTÜPHANE), 
Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi Yönetim Kurulu (YÖNETİM KURULU),
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü (ÖDÜL),
Nilüfer Belediyesi (BELEDİYE)
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (CEMİYET),
Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı (VAKIF), 
Akkılıç Ailesi (AİLE),
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu (SEÇİCİ KURUL)
olarak tanımlanmıştır.

2. Amaç ve Kapsam
BELEDİYE, CEMİYET ve VAKIF tarafından gazeteci, yazar, araştırmacı Yılmaz Akkılıç'ın adını yaşatmak ve düşünsel mirasına sahip çıkmak amacıyla “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü” düzenlenmesine karar verilmiştir. Ödül konusundaki düzenlemeleri KÜTÜPHANE Yönetim Kurulu yürütecektir.

ÖDÜL üç ayrı kategoride Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, fiziksel, sosyal ve ekonomik süreçlerini kapsayan çalışmalara verilecektir. Ödüller için AİLE ve BELEDİYE ile CEMİYET yöneticilerinin ve SEÇİCİ KURUL üyelerinin birinci dereceden yakınlarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Birinci kategori; üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik olacaktır. 

İkinci kategori; üniversitelerin yüksek lisans programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik olacaktır. 

Üçüncü kategori ise; akademi dışı alanlardan aynı konularda yapılan çalışmalar ödüllendirilecektir. 

3. Takvim
ÖDÜL, her yıl Mayıs ayında üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına duyurulacak ve yaygın - yerel medyada ilan edilecektir. Eserlerin teslimi 31 Aralık’ta sona erecek ve posta gecikmeleri dikkate alınmayacaktır. SEÇİCİ KURUL çalışmalarını tamamladıktan sonra, ödüle değer bulunan eserler 20 Nisan 2017 günü açıklanacak, ödüller Yılmaz Akkılıç’ı yitirdiğimiz 27 Nisan 2017 günü düzenlenen törenle sahiplerine verilecektir. 

4. Ödülün Önemli Günleri 
31 Aralık 2017 Eserlerin Son Teslim Tarihi 
20 Nisan 2018 Ödüle Değer Bulunan Eserlerin Açıklanması
27 Nisan 2018 Ödül Töreni

5. Katılım Koşulları 
Değerlendirmeye sunulan çalışma başka hiç bir yerde ve surette basılmamış olmalıdır. Eserin yayın hakkı sahibinde olmalıdır. ÖDÜL’e değer bulunan eserlerle ikinci kez başvuru yapılamayacaktır. Aynı katılımcı birden fazla eserle her iki kategoriye de başvurabilir.
ÖDÜL’e aday çalışmalar; yüksek lisans ve doktora tezi olarak Türkiye’de, Türkçe olarak yazılmış ve üniversite enstitülerince kabul edilerek, sahibine yüksek lisans veya doktora belgesi verilmiş olmalıdır. Yabancı dilde hazırlanmış tezler Türkçe’ye tercüme edilerek ÖDÜL’e başvurulabilir. ÖDÜL’e başvurabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanması şarttır. Belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

a. Başvuru Formu (1) 
b. Katılımcının özgeçmişi 
c. Değerlendirmeye gönderilen eserin ilgili üniversite enstitüsünce onandığına ilişkin belge(2)
d. Eserin MS word veya Open Office write ile akademik formata uygun olarak CD’ye yazılmış 1 adet örneği ile 1 adet çıktısı 
e. Eser sahibinin bir adet fotoğrafı
f. Eserin kapak ve özet sayfası 

6. Seçici Kurul ve Değerlendirme Yöntemi
SEÇİCİ KURUL, YÖNETİM KURULU’nca belirlenecek 4 akademisyen ile AİLE, BELEDİYE ve CEMİYET temsilcileriyle toplam 7 kişiden oluşacaktır. Ayrıca her yıl için 4 yedek akademisyen belirlenecektir. 

SEÇİCİ KURUL her iki kategorideki değerlendirmeyi gerçekleştirecektir. Değerlendirmede, eserin Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, fiziksel, sosyal ve ekonomik süreçlerine katkısı, özgün değeri, kitap olarak basılması durumunda sağlayacağı yaygın etki, çalışmada kullanılan dilin akıcılığı dikkate alınacaktır. Her iki kategori ayrı ayrı değerlendirilecek, birer çalışmaya ödül verilecektir. SEÇİCİ KURUL ödüller dışında teşvik ödülü ve SEÇİCİ KURUL özel ödülü verilmesine karar verebilir. 

SEÇİCİ KURUL’un kararları kesindir. SEÇİCİ KURUL gerekli gördüğü hallerde ödüle katılan çalışmaların değerlendirilmesi hakkında bir uzmandan danışmanlık hizmeti alabilecektir. SEÇİCİ KURUL toplantılarında ayrıca bir YÖNETİM KURULU üyesi veya görevlisi raportörlük yapacaktır.

7. Diğer Konular 
ÖDÜL miktarları her yıl YÖNETİM KURULU tarafından belirlenerek ilk duyuruda açıklanacaktır. ÖDÜL’e değer bulunmamış eserler sahiplerine iade edilmeyecek, daha önceki yıllarda ödül almış eserler yeniden değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖDÜL’e değer görülmüş eserlerin kitaplaştırma ve yayınlama hakkı 5(beş) yıl süreyle KÜTÜPHANE’ye ait olacaktır. Bu hak ÖDÜL’e değer görülmüş eserlerin digital ortamda da tanıtımı ve yayınlanması için geçerlidir.

ÖDÜL’e değer bulunan eserlerin kitaba dönüşme süreci; metinleri üslup, dil ve anlatım biçimleri açısından ele alan ve düzeltmelerini yapan bir editör eşliğinde tamamlanır.

Eserin ÖDÜL alması durumunda telif hakları yasası gereğince zorunlu olan yayın bandrolü alımı için “Mali hakların kullanımına ilişkin izin belgesi” eser sahibi tarafından imzalanır.

ÖDÜL’e katılan bütün eser sahipleri bu şartname ve ekleri ile ÖDÜL koşullarını kabul etmiş ve koşullara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu şartnamede yer almayan konularda YÖNETİM KURULU kararları geçerli olacaktır. 

8. Yürütme 
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2017 Yılı Seçici Kurulu ve Ödül Miktarları 
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2017 Seçici Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur: 
Saime Yüceer (Öğretim üyesi, Prof. Dr.)
Feza Karaer (Öğretim üyesi, Prof. Dr.)
Tülin Vural Arslan (Öğretim üyesi, Doç Dr.)
Neslihan Sam (Öğretim üyesi, Doç Dr. )
Yener Akkılıç (Akkılıç Ailesi’ni temsilen)
Şafak Pala (Nilüfer Belediyesi Temsilcisi)
Hacı Tonak (Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen)

Akademi Alanı Araştırma Başarı Ödülü / Doktora Tezi: Dört Bin TL + Kitap Basımı
Akademi Alanı Araştırma Başarı Ödülü / Yüksek Lisans Tezi: Dört Bin TL + Kitap Basımı
Akademi Dışı Araştırma Başarı Ödülü: Dört Bin TL + Kitap Basımı
Seçici Kurul Gerekli Görürse Jüri Özel Ödülü: Kitap Basımı


(1) www.bursarastirmalariodulu.com ve/ya http://kutuphane.nilufer.bel.tr internet sayfasından temin edilebilir.
(2) Üçüncü Kategori için bu belge istenmez

 

Bursa Araştırmaları Ödülü
nilufer@akkilickutuphanesi.com ® 2011